Hạt Giống Mướp Hương lai f1

10.000

  • Số hạt/gói: 1 gram
  • Tỷ lệ nẩy mầm: >90%
  • Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • Nhiệt độ ST: 10 – 30 độ
  • Thời gian thu hoạch: 70 ngày

còn 995 hàng (có thể đặt hàng trước)